Więcej
GAZELA BIZNESU 2007, Nagroda za zajęcie 18 miejsca w woj. podkarpackim oraz 437 miejsca w Polsce Gazele Biznesu GAZELA BIZNESU 2008, Nagroda za zajęcie 4 miejsca w woj. podkarpackim oraz 67 miejsca w Polsce GAZELA BIZNESU 2009, Nagroda za zajęcie 3 miejsca w woj. podkarpackim oraz 114 miejsca w Polsce Certyfikat Polityka Jakości Dynamiczna Firma 2013 Diamenty Forbes 2014 Diamenty Forbes 2014 - I miejsce Gazele Biznesu 2014 Certyfikat IMP³rove Świadectwo rejestracji znaku wspólnotowego „Efekt Plus” Gazela Biznesu 2015 Świadectwo rejestracji SEVEN Świadectwo rejestracji znaku Efekt Stretch Plus ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Świadectwo rejestracji e7 Patent

Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży nr 1/2019

obowiązujące w Zakładzie Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od dnia 10.06.2019
(plik do pobrania)

 

§ 1

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) określają wzajemne prawa i obowiązki wynikające z zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedającego.  

 

2. Na użytek niniejszych ogólnych warunków sprzedaży wprowadza się następujące definicje: 

a) OWS - ogólne warunki sprzedaży,

b) Sprzedający - Zakład Produkcji Folii EFEKT PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 44/334, 00-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186179, 

c) Kupujący - każdoczesny kontrahent Sprzedającego, nie będący Konsumentem. 

 

3. Sprzedający prowadzi wyłącznie sprzedaż hurtową i w związku z tym minimalna ilość zamówionego towaru musi obejmować jedną paletę EUROORYGINALNĄ, EUROPODOBNĄ lub PRZEMYSŁOWĄ.

 

4. OWS obowiązują w stosunku do wszystkich umów sprzedaży towarów z Kupującymi, z którymi nie została zawarta indywidualna umowa sprzedaży towarów, wyłączająca obowiązywanie niniejszych OWS. 

 

5. OWS są udostępniane Kupującym na stronie internetowej Sprzedającego (www.folia-stretch.pl ).

 

6. Każdoczesne złożenie przez Kupującego zamówienia na zakup towaru oznacza, że zapoznał się i akceptuje obowiązujące u Sprzedającego OWS.

 

7. Kupujący przyjmuje do wiadomości i aprobuje fakt, że Sprzedającego nie obowiązują żadne wzorce umowne lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z przedmiotowymi OWS.

 

8. Jeżeli Kupujący nie akceptuje obowiązujących u Sprzedającego OWS, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie, najpóźniej przed złożeniem zamówienia.


§ 2

1. Kupujący każdorazowo składa zamówienia na towary znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego poprzez jeden z podanych poniżej sposobów: 

a) wysłanie zamówienia na numer fax: +48 17 740 98 71

b) wysłanie zamówienia droga elektroniczną na ogólny adres e-mail: biuro@folia-stretch.pl

c) wysłanie zamówienia drogą elektroniczną na bezpośredni adres e-mail jednego z Przedstawicieli Handlowych. 

 

2. Każdorazowe zamówienie powinno zawierać:

a) dane Kupującego ( nazwa, adres, KRS,NIP ),

b) dokładny adres dostawy, w sytuacji gdy adres ten ma być inny od siedziby Kupującego należy ten fakt wyraźnie zaznaczyć,

c) opis zamawianego towaru: rodzaj, wymiary, waga oraz ilość,

d) sposób dostawy,

e) proponowany termin dostawy, 

f) dane kontaktowe osoby zamawiającej,

 

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego przyjęcie przez Sprzedającego. O przyjęciu zamówienia Sprzedający poinformuje Kupującego najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania zamówienia przesyłając potwierdzenie zamówienia. Do zawarcia umowy pomiędzy stronami dochodzi z chwilą odesłania Sprzedającemu podpisanego przez Kupującego potwierdzenia zamówienia przez osoby uprawnione.

 

4. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3, lub nieodesłanie przez Kupującego podpisanego potwierdzenia zamówienia w tym samym terminie oznacza nie zawarcie umowy, i nie rodzi po stronie Sprzedającego żadnych obowiązków wobec Kupującego. 

 

5. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z uwagi na warunki technologiczne grubość zamówionego towaru może być inna od wskazanej w zamówieniu o maksymalnie +/- 5%, różnica szerokość foli może wynieść +/- 2%, natomiast waga poszczególnej rolki folii ręcznej może się wahać +/- 50g (dotyczy folii do 1,5 kg), pozostałe wagi folii ręcznej - pojedyncza rolka do +/- 5%, dla folii maszynowych/jumbo +/- 2%, a waga brutto całej palety +/-2 %.

 

6. W celu ochrony swoich interesów Sprzedający zastrzega dla siebie uprawnienie do przeprowadzenia procesu weryfikacji każdego Kupującego, w zakresie jego wypłacalności oraz rzetelności. W związku z powyższym Sprzedający uprawniony jest do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

 

§ 3 

1. Cena sprzedaży towaru będzie każdorazowo określana w potwierdzeniu zamówienia.

 

2. Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.

 

3. Koszty dostawy towaru są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia.

 

4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zakupiony towar w terminie wskazanym w fakturze Vat. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

 

5. W sytuacji opóźnienia w płatności za dostarczony towar, Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania dalszych jego dostaw do czasu uregulowania całości zadłużenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. 

 

6. Złożenie reklamacji za zakupiony towar i prowadzenie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia kupującego z obowiązku terminowego uregulowania należności.

 

7. Sprzedający jest upoważniony do dokonania zmiany cen oferowanych towarów w celu dostosowania ich do obowiązujących warunków rynkowych; w przypadku zaistniałych sytuacji sprzedający poinformuje kupującego.

 

§ 4

1. Sprzedający zastrzega na swoją rzecz prawo własności towarów, do czasu uiszczenia przez Kupującego całej ceny.

 

2. Z chwilą wydania Kupującemu lub przewoźnikowi towaru objętego zamówieniem, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.

 

3. Przy zleceniu przewoźnikowi dostawy zamówionego towaru - wydanie rzeczy przez Sprzedającego zgodnie z art. 544 § 1 ustawy Kodeks cywilny następuje w momencie powierzenia produktów przewoźnikowi do przewozu. Kierowca bierze udział w załadowaniu towaru i rozmieszczeniu ładunku, sprawdza prawidłowość tych czynności, w tym czy ich rezultat nie stwarza niebezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego lub przesyłki oraz zabezpiecza ładunek na czas przewozu.

 

4. Towar dostarczany jest przez przewoźnika na podany w zamówieniu adres dostawy. Jeżeli Kupujący poinformuje po złożeniu zamówienia o zmianie ww. adresu zobowiązany jest do poniesienia kosztów wskutek tego powstających, chyba że zgłoszono ją Sprzedającemu co najmniej na 2 tygodnie przez planowanym terminem wysyłki.

 

5. Kupujący może wskazać w zamówieniu tylko jeden adres dostawy.

 

6. Kupujący zapewnia - przy dostawie towaru przez przewoźnika – jego rozładunek i sprawdza dostarczone produkty oraz ponosi koszty i ryzyko z tym związane, niezależnie od tego która strona umowy jest zobowiązana do pokrycia kosztów transportu.

 

7. Towar dostarczany będzie na paletach EUROPODOBNYCH ( 80 x 120 ), EUROORYGINALNYCH (80x120) lub paletach PRZEMYSŁOWYCH ( 120 x 120 ) nie podlegających zwrotowi, chyba że strony inaczej uzgodniły. 

 

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostawie towarów, będące następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika.

 

9. Kupujący potwierdza przyjęcie towaru na: protokole odbioru, kopii faktury, dokumencie WZ oraz liście przewozowym. Przyjmując towar Kupujący potwierdza fakt braku widocznych wad zewnętrznych.

 

10. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego towaru pod względem zgodności z zamówieniem, ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych w momencie dostawy.

 

11. Przy odbiorze przesyłki Kupujący zobowiązany jest także do zbadania opakowania towaru (i towaru o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz sporządzenia stosownego protokołu szkody. Wszelkie braki czy uszkodzenia produktów muszą być odnotowane.

 

12. Kupujący zabezpieczy uszkodzony towar i umożliwi przeprowadzenie oględzin przez przewoźnika, Sprzedającego (jeśli ma odniesienie) lub ich ubezpieczycieli.

 

13. Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez zachowania staranności i bez realizacji czynności, o których mowa w ust. 10, 11 i 25 uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy oraz dostarczonego towaru, z zastrzeżeniem § 4 ust. 16 OWS.

 

Strona 1 <dalej >